Privacyverklaring

Privacyverklaring

Oranjevereniging Zuidland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze Privacy Verklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Oranjevereniging Zuidland.  

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging Zuidland verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.  

Indien u lid wordt van Oranjevereniging Zuidland, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan Oranjevereniging Zuidland verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacy Verklaring te verwerken.  

Wij adviseren u om de Privacy Verklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.  

1. Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid worden, spreken wij over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten zij daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  

2. Verantwoordelijke  

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:  

Oranjevereniging Zuidland,
p.a. Breedstraat 15,
3214 AC  Zuidland 

Kamer van Koophandel nummer 40385173.  

De Functionaris Gegevensbescherming is onze secretaris, bereikbaar via het e-mailadres secretariaat@ovzuidland.nl 

3. Waarvoor verwerkt Oranjevereniging Zuidland persoonsgegevens?  

3.1 Als u lid, donateur, vrijwilliger of sponsor wilt worden van Oranjevereniging Zuidland, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen wij u op de juiste wijze inschrijven als lid, donateur, sponsor of vrijwilliger en zorg dragen voor een eventuele vrijwilligersverzekering. 

Als u eenmaal relatie bent van de Oranjevereniging Zuidland, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap, donateurschap, de sponsoring of het vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Oranjevereniging Zuidland.  

In het kader van uw lidmaatschap, aanmelding als donateur, sponsor of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) Voor- en achternaam
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer
d) E-mailadres
e) Bankrekeningnummer  

3.2 Oranjevereniging Zuidland verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over lidmaatschap, donateurschap, sponsoring en vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.  

b) Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap, donateurschap, de sponsoring en het vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes 

c) Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschap, donateurschap, de sponsoring en het vrijwilligerswerk af te wikkelen.

d) Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u eventueel nog te vragen naar uw ervaringen met Oranjevereniging Zuidland en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap, donateurschap, de sponsoring en het vrijwilligerswerk van Oranjevereniging Zuidland.  

e) Tijdens evenementen kunnen personen met persoonlijke middelen (huizen, voertuigen en dergelijke) op beelddragers worden vastgelegd. De opnamen kunnen voor de OVZ-media zoals website, Oranjekrant en Social Media worden toegepast zonder toestemming van de geportretteerde.

4. Google Analytics 

4.1 Onze website ovzuidland.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaten zijn. 

4.2 De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) geanonimiseerd, overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. 

4.3 Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ovzuidland.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier met onze website ovzuidland.nl geen invloed op.  

4.4 Wij hebben/heeft Google geen toestemming gegeven om via ovzuidland.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

5. Bewaartermijnen  

De Oranjevereniging  Zuidland verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap, donateurschap, sponsoring, vrijwilligerswerk tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de Oranjevereniging Zuidland de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.  

6. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Oranjevereniging Zuidland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  

 6.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Oranjevereniging Zuidland gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Oranjevereniging Zuidland. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten, waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.  

Via de Functionaris Gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers 

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten 

7.1 Via de ledenadministratie (ledenadministratie@ovzuidland.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Oranjevereniging Zuidland zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven. Indien De Oranjevereniging Zuidland uw verzoek niet inwilligt, zal zij dit altijd nader toelichten.  

7.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@ovzuidland.nl).  

De Oranjevereniging Zuidland zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de desbetreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Oranjevereniging Zuidland u hiervan op de hoogte brengen.    

7.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop door de Oranjevereniging Zuidland uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken afhandelt, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (secretariaat@ovzuidland.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing, kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de bevoegde rechter.  

7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de ledenadministratie (ledenadministratie@ovzuidland.nl).   

8. Wijzigingen  

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.ovzuidland.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.  

Zuidland, 29 maart 2021